ivg group logo text
 
bsm-bg.com

Пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване


Предимства

Използвайки тази наша услуга, Вие:

 • Ще спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводния Ви персонал и осигуряване на работно място.
 • Ще намалите разходите за издръжката на офиса си – електроенергия, вода, телефон, консумативи.
 • Не купувате и не поддържате актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.
 • Ще спестите ценно време от посещения на поделенията на Националната Агенция за Приходите (НАП), НОИ, Агенция по Вписванията (Регистър Булстат), банки и други държавни и общински институции.
 • Ще разчитате на професионалната помощ и консултации от доказали се в практиката специалисти.

Ние ще Ви осигурим актуална и надеждна информация, както и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес. Ще Ви помогнем да вземете правилните финансови решения.

Обхват на услугата

» Текущо водене и приключване на счетоводната отчетност включващо:

 • Приемане на всички първични документи от фирменият Ви офис.
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.

» ТРЗ и Личен състав

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Заверка на осигурителен стаж.

» Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети.
 • Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.
 • Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител.

» Други услуги

 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи.
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и НЗОК.
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.
 • Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово-правната и осигурителната нормативна база.

Цена

Цената за пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи от обема на документооборота, числеността на персонала и спецификата на дейността Ви. Месечният абонамент за малки и средни български предприятия с персонал до 5 човека и месечен документооборот до 20 броя и не регистрирани по ЗДДС е между 300 и 750 лв.,а за тези регистрирани по ЗДДС е между 400 и 980 лв.

Цената на услугата за годишното счетоводно приключване е между 400 и 980 лв. и се заплаща еднократно при предаване на годишните финансови-счетоводни отчети (ГФСО).

* Цената за пълното счетоводно обслужване винаги може да бъде обсъдена и коригирана в зависимост от особеностите на клиента.